Osøyro 1960-talet til 2014 - Os Kommune
Osøyro 1965

Osøyro 1965

Foto: Widerøe
149077

MobergshaugenOs stasjon