Osøyro - Os kommune
Osøyro 1894-1897

Osøyro 1894-1897

LHA 0252. Utsnitt frå LHA 0245.

Os stasjonOsbanenOs kyrkjeGamle kommunehus